Servicevoorwaarden

Fijn dat u voor BizAline gekozen hebt! Wanneer u als individu of organisatie gebruik maakt van Bizaline gaat u (namens uw organisatie) akkoord met de servicevoorwaarden van onze software en dienstverlening.

1. Definities

Wanneer wij “wij”, “onze” of “ons” gebruiken, vallen hieronder BizAline B.V., onze werknemers, directeuren, functionarissen, filialen en dochterondernemingen.
Wanneer wij  “u” of “uw” gebruiken, betreft dit de persoon of entiteit die bij ons is geregistreerd om de Bizaline-services te gebruiken.
Met “voorwaarden” duiden wij de servicevoorwaarden aan, inclusief onze privacy policy.
Met “websites” bedoelen wij onze websites van BizAline.com, inclusief alle subdomeinen en websites geassocieerd met deze domeinen en andere websites die wij nu en in de toekomst gebruiken.
Met “services” bedoelen wij onze websites, Application Programming Interfaces (API’s), applicaties, onze content en andere services van een derde partij die Bizaline vormen.
“Bizaline” refereert aan onze websites en services tezamen.
Met “informatie” doelen wij op alle verschillende soorten data die u aan ons voorziet en die wij verzamelen aan de hand van uw gebruik van de services, software en uw apparaten.

2. Algemene regels

Om Bizaline te gebruiken gaat u akkoord met de servicevoorwaarden en dient u zich te houden aan de volgende regels:

  • U bent zelf verantwoordelijk voor alle content waarvan u ons voorziet en uw activiteiten op Bizaline;
  • U zult BizAline gebruiken in overeenkomst met alle wetten, voorschriften en regelementen die van toepassing zijn;
  • U zult BizAline niet gebruiken om een activiteit uit te voeren die inbreuk maakt op een van onze rechten of de rechten van anderen; en
  • U zult BizAline niet gebruiken om bezwaarlijke bestanden te uploaden, verzenden of over te dragen. BizAline behoudt het recht voor om de bezwaarlijkheid van dergelijke content te allen tijde zelf te bepalen.

Indien u een van de algemene regels of andere servicevoorwaarden verbreekt, kan Bizaline uw account verwijderen. Bij ernstige overtredingen zijn juridische stappen niet uitgesloten.

Mits u akkoord gaat met onze voorwaarden garanderen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om BizAline te gebruiken. U gebruikt BizAline op uw eigen risico.

3. Intellectueel eigendom

U bent de eigenaar van uw eigen content. Wij hebben geen (intellectueel) eigendomsrecht over de informatie die u in de software uploadt dan wel anderszins aan ons overdraagt ten behoeve van onze dienstverlening.

De software en onze producten zijn eigendom van BizAline en mogen zonder geschreven niet gekopieerd, herproduceerd, gewijzigd, doorverkocht, of nagemaakt worden.

Wanneer u suggesties, verzoeken tot verbeteringen, advies of andere feedback levert op onze software of dienstverlening, kunnen hieraan geen (intellectuele) eigendomsrechten ontleend worden.

4. Wachtwoorden en accounts

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw accountnaam en wachtwoord. Deze verantwoordelijkheid geldt voor alle accounts waartoe u toegang heeft. U bent verplicht BizAline direct te informeren wanneer er onbevoegd gebruik is gemaakt van enige account(s). Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verliezen ten gevolge van gestolen of gehackte wachtwoorden. U bent niet toegestaan om zonder expliciete toestemming van een gebruiker diegene te vertegenwoordigen op de BizAline software en/of in correspondentie met BizAline.

5. Betalingsvoorwaarden

Op jaarbasis: Om onze services op jaarbasis te gebruiken is een betaling vooraf verplicht. De services worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Indien een account ongebruikt is gebleven kunt een terugbetaling aanvragen voor de ongebruikte maanden. Bizaline behoudt het recht voor de datum van het opheffen van het account en de einddatum op de factuur te bepalen.

Op maandbasis: Om onze services op maandbasis te gebruiken is een betaling vooraf verplicht. De services worden maandelijks vooraf gefactureerd. Er is geen restitutie mogelijk voor ongebruikte maanden of voor account upgrades of downgrades.

6. Annulering en beëindiging

U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige annulering van uw account. U kunt zelf uw account annuleren door naar Company Settings te gaan en uw account te sluiten. Bizaline reageert om veiligheidsredenen niet op emails of telefonische verzoeken om uw account te. Na annulering vervallen alle betalingen. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Wanneer u uw account annuleert zal uw account direct gedeactiveerd worden. Uw accountinformatie kan niet worden hersteld na annulering van uw account. Hoewel uw overgedragen data en informatie uw eigendom blijft, behoudt BizAline het recht voor om deze te behouden ten behoeve van verbetering van de software, dan wel te verwijderen.

7. Gebruiksbeperkingen

Het is niet toegestaan om verbinding te maken met BizAline via een tool van een derde partij. Alleen tools waarvoor wij toestemming hebben gegeven mogen gebruikt worden om verbinding te maken met BizAline.

8. Schadeloosstelling

U gaat er mee akkoord dat u ons schadeloos stelt van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) door enige derde partij die Bizaline ondervindt als gevolg van uw gebruik van BizAline.

9. Verklaringen en garanteis

Voor zover toegestaan door de wet, leveren wij Bizaline op basis van “eigen bate en eigen schuld”. Dit betekent dat wij geen enkele garanties stellen, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en enige garanties waarvoor: (i) Bizaline aan uw specifieke vereisten zal voldoen, (ii) Bizaline ononderbroken, veilig of zonder errors zal draaien, (iii) de resultaten die u vergaart middels gebruik van Bizaline precies en betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van onze producten, services, informatie of enig ander materiaal gekocht of verkregen door Bizaline aan uw eisen zal voordoen, (v) fouten of bugs in Bizaline verbeterd zullen worden.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, behoudt u zelf volledige verantwoordelijkheid voor en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor enige indirecte, gevolg-, voorbeeldige, bijkomstige of punitieve schade, inclusief verloren winst, ongeacht of wij op de hoogte waren van deze schade.

Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid af voor alle activiteiten, nalatigheden en gedrag van enige derde partij die gerelateerd is aan uw gebruik van BizAline en gelinkte sites en services. De voorgaande afwijzing geldt voor enige schade, aansprakelijkheid of letsel, hetzij wegens contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige oorzaak van deze actie.

Als, ondanks de overige bepalingen in de voorwaarden, wij aansprakelijk te houden zijn voor enige schade of verlies die voortvloeit uit of op enige manier in connectie staat met uw gebruik van de website of een van onze diensten, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de servicekosten die u voor het gebruik van BizAline betaalt. Uitzonderingen op deze voorwaarden beperken zich tot situaties en rechtsgebieden waarin BizAline volgens de Nederlandse wet aansprakelijk te houden is.

11. Geschillenbeslechting

U gaat ermee akkoord dat alle zaken gerelateerd aan uw toegang of gebruik van BizAline, inclusief alle geschillen, exclusief aan de Nederlandse wetgeving onderhevig zijn, ongeacht de eventuele toepasselijkheid van wettelijke provisies ten behoeve van internationale geschilbeslechting. Eventuele claims op basis van de servicevoorwaarden zijn onderhevig aan een vervaltijd van één jaar, en dienen binnen één jaar na een voorval worden ingediend.

Alleen contante uitgaven (en dus geen reputatieschade, verlies van potentiële inkomsten, et cetera) worden in acht genomen bij een eventuele schadevergoeding. Daarnaast heeft de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van kosten en honoraria van advocaten. Indien een geschil tussen ons en u voortvloeit uit uw gebruik van de websites of servies, committeren de partijen zich er direct en op goed vertrouwen aan om een dergelijk geschil te proberen op te lossen. Mocht dit niet binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig dagen) geschieden, kan een van beide partijen bemiddeling inschakelen. Indien een geschil niet via deze route kan worden opgelost, staat het de partijen vrij om alle rechten of rechtsmiddelen na te streven die op hun grond van toepasselijk recht ter beschikking staan.

12. Overmacht

Bizaline is niet aansprakelijk voor enige vertraging of prestatiereductie van onze services door factoren die buiten onze macht liggen.

13. Scheidbaarheid

Indien een of meer gedeeltes van de servicevoorwaarden niet afdwingbaar blijken, zullen deze gedeeltes verwijderd of aangepast worden. De overige servicevoorwaarden blijven geldig.

14. Toewijzingen

U bent niet geoorloofd uw rechten onder deze overeenkomst aan een ander toe te wijzen. BizAline kan naar eigen goeddunken haar rechten overdragen aan een ander individu of een andere entiteit.

15. Geen verklaring op afstand

Ons verzuim om enig recht bepaling van de voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.

16. Volledige Overeenkomst

Deze voorwaarden en alle documenten waaraan in deze voorwaarden gerefereerd wordt, vormen de volledige overeenkomst rondom uw gebruik van BizAline’s software en dienstverlening. Deze voorwaarden hebben prioriteit boven enige andere overeenkomsten tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).

17. Verbeteringen en wijzingen van BizAline

Wij behouden ons het recht, naar eigen goeddunken, om altijd delen van de servicevoorwaarden te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Verbeteringen of wijzigingen aan de voorwaarden zullen niet gelden totdat deze op de servicevoorwaarden pagina zijn geplaatst, tenzij om zwaarwegende redenen expliciet anders bepaald. Alle nieuwe features die in de BizAline software opgenomen worden teneinde deze uit te breiden of te verbeteren zijn onderhevig aan bovenstaande voorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om de servicevoorwaarden te controleren op veranderingen. Uw gebruik van Bizaline volgend op eventuele wijzigingen betekent dat u de veranderingen goedkeurt en de servicevoorwaarden accepteert.

Wij behouden ons het recht om de volgende dingen te doen te allen tijde zonder u hiervan op de hoogte te brengen: (i) het veranderen, opschorten of beëindigen van toegang tot BizAline, of een gedeelte van BizAline; (ii) het verbeteren of veranderen van BizAline of een gedeelte van BizAline en hierop toepasbare beleidsregels of voorwaarden; (iii) het schorten van een handeling van BizAline, of een gedeelte van BizAline, indien dit nodig is om gepland of ongepland onderhoud, bugfixes of andere veranderingen uit te voeren.

18. Vragen

Bij vragen over de servicevoorwaarden, kunt u ons een mail sturen naar info@bizaline.com